|
| | | |

Salgs- og Leveringsbetingelser

Gældende pr. 15. april 2020 - For Pankas A/S’ arbejder gælder følgende vilkår (02) for den indgåede aftale:


§ 1 – AB 18

AB 18 er gældende for parternes aftale. AB 18 er derfor gældende i det omfang at reglerne ikke er fraveget nedenfor i disse salgs- og leveringsbetingelser. I relation til AB 18 er Pankas A/S entreprenøren og kunden bygherren. Evt. forbehold fremsat af kunden er kun gældende i aftaleforholdet i det omfang det skriftligt forud er accepteret af Pankas A/S.

§ 2 – Sikkerhedsstillelse

Pankas A/S stiller ikke sikkerhed i henhold til AB 18 § 9.

§ 3 – Aflevering

Umiddelbart inden entreprisens færdiggørelse underretter Pankas A/S kunden om tidspunktet for færdiggørelse, hvorved entreprisen anses for afleveret, medmindre der foreligger væsentlige mangler eller kunden skriftligt indkalder til en afleveringsforretning. Afleveringsforretningen skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor Pankas A/S har meddelt, at arbejdet er færdigt.
Entreprisen anses dog altid for afleveret, når kunden, kundens øvrige entreprenører eller tredjemand benytter Pankas A/S’s arbejder ved en ibrugtagning. Ved ibrugtagning forstås enhver faktisk benyttelse af Pankas A/S’s arbejder, herunder men ikke begrænset til kørsel på og opbevaring af materiale mv. på arbejderne. Det er kundens ansvar, at der ikke sker ibrugtagning.
Hvor entreprisen består af flere byggeafsnit, forudsættes disse afleveret hver for sig.

§ 4 – Mangler og afhjælpning

Som væsentlige mangler anses alene sådanne mangler, som medfører, at Pankas A/S’s arbejder ikke kan anvendes efter deres formål uden øjeblikkelig afhjælpning. Således udgør evt. mindre lunker ikke væsentlige mangler.
Pankas A/S er forpligtet og berettiget til at afhjælpe mangler jf. bestemmelserne i AB 18. For varmblandet asfalt ophører mangelsansvar efter 5 år, dog med undtagelse af belægningens jævnhed og profil, hvor mangelansvaret her ophører efter 1 år.
Såfremt Pankas A/S kræver det, er kunden forpligtet til at deponere evt. restentreprisesum som betingelse for, at Pankas A/S iværksætter afhjælpning. Deponering skal ske til fordel for Pankas A/S med vilkår om, at frigivelse skal ske, når der mellem parterne er enighed om, at manglerne er afhjulpet, alternativt at der foreligger endelig afgørelse fra Voldgiftsretten.

§ 5 – Adgangs- og Byggepladsforhold

Det er kundens ansvar, at Pankas A/S har fuld adgang til byggepladsen/arbejdsområdet, samt at der er mulighed for at Pankas A/S kan parkere alle materialer og maskiner i på byggepladsen/arbejdsområdet under projektet. Kunden skal sørge for at adgangsforholdene ikke er hindrende for arbejde, at der ikke er sikkerhedsmæssige problemer på området under hele projektet til gene for Pankas A/S’s arbejde samt at der er gratis parkering til rådighed for Pankas A/S’s ansatte mens arbejdet udføres.

§ 6 – Betalingsbetingelser

Ved for sen betaling påløber rente på 2 % pr. påbegyndt måned. Sker betalingen derefter ikke rettidig vil sagen overgå til inkasso og anmeldes til RKI, hvorved der vil blive påført omkostninger og renter. Rykkergebyr faktureres med kr. 100 pr. gang.

§ 7 – Tvister

Tvister løses i mindelighed eller i overensstemmelse med AB 18. Såfremt kunden er forbruger er Pankas A/S indforstået med, at evt. tvister skal behandles ved de almindelige domstole.

 

Hent vores Salgs- og leveringsbetingelser her

Del siden