|
| | | |

Warm-Mix

Som led i udviklingen af miljøvenlige asfaltprodukter har Pankas udviklet en række "Warm-Mix-Asphalt" belægninger, som alle er karakteriseret ved, at produktion på asfalt på asfaltværket foregår ved lavere temperatur end normalt. Dette medfører en række fordele til gavn for miljø og arbejdsmiljø både i forbindelse med produktionen og ved udlægning af asfalten.

 

 

Mindre miljøbelastning med klimavenlig asfalt

Ved at sænke blandetemperaturen på asfaltværket med 25-40ºC opnås en besparelse i energiforbruget og dermed en miljømæssig gevinst i form af en tilsvarende stor reduktion af CO2-emission fra asfaltværket. Målinger og beregninger i forbindelse med produktion af Pankas klimavenlige asfalt viser typisk 20-25% lavere CO2-emission i forhold til produktion af asfaltblandinger ved normale temperaturer.

 

Bedre arbejdsmiljø

En af de største gevinster ved klimaasfalt er på arbejdsmiljøområdet. Ved udlægningen af klimaasfalt belægninger er mængden af bitumenrøg markant mindre sammenlignet med udlægningen af tilsvarende produkter ved normale temperaturer.

For alle medarbejdere på asfaltholdet er arbejdsmiljøet dermed væsentligt forbedret, når der arbejdes med klimaasfalt belægninger. Ligeledes vil trafikanter og beboere ikke blive generet af røg fra asfaltudlægningen.

Teknologi

I Pankas klimaasfalt er traditionelle varmblandet asfaltrecepter modificeret med en række overfladeaktive stoffer, som gør det muligt at blande bitumen og tilslag ved temperaturer laverer end normalt uden at blandingskvalitet og bearbejdelighed forringes.

 

 

Udlægningsmæssigt fungerer Pankas klimavenlige asfaltbelægninger på samme måde, som tilsvarende traditionelle asfaltbelægninger selvom temperaturen af asfalten ved udlægningen ligeledes er lavere end normalt. Asfalten kan således udlægges og bearbejdes uden problemer og komprimeringen vil altid leve op til det krævede niveau.

Kvalitet
Der opnås endda ofte en kvalitetsforbedring af den færdige asfaltbelægning, da den lavere temperatur under produktion, transport og udlægning medfører mindre hærdning af bitumen og dermed en længere levetid af belægningen til følge.

 

Del siden