|
| | | |

Salg- og Leveringsbetingelser

§ 1 – AB 92

Standardforbehold for bygge- og anlægsarbejder af marts 2001 er gældende, herunder AB 92, i det omfang AB 92’s bestemmelser ikke er fraveget i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

§ 2 – Aflevering

Umiddelbart inden entreprisens færdiggørelse underretter Pankas A/S bygherren om tidspunktet for færdiggørelse, hvorved arbejdet anses for afleveret, medmindre det foreligger væsentlige mangler eller bygherren skriftligt indkalder til en afleveringsforretning, som skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor entreprenøren har meddelt, at arbejdet er færdigt.

Entreprisen anses dog altid for afleveret, når bygherren, bygherrens øvrige entreprenører eller tredjemand benytter Pankas A/S’s arbejder, såkaldt ibrugtagning. Ved ibrugtagning forstås enhver faktisk benyttelse af Pankas A/S’s arbejder, herunder men ikke begrænset til kørsel på og opbevaring af materiel mv. på arbejderne. Det er bygherres ansvar, at der ikke sker ibrugtagning.

Som væsentlige mangler anses alene sådanne mangler, som medfører, at Pankas A/S arbejder ikke kan anvendes efter deres formål, uden øjeblikkelig afhjælpning. Således udgør evt. mindre lunker, ikke væsentlige mangler.

§ 3 – Afhjælpning

Pankas A/S er forpligtet og berettiget til at afhjælpe mangler, jf. bestemmelserne i AB 92. For varmblandet asfalt ophører mangelansvar efter 5 år, dog med undtagelse for belægningens jævnhed og profil som ophører efter 1 år.

Såfremt Pankas A/S kræver det, er bygherre forpligtet til at deponere evt. restentreprisesum som betingelse for, at Pankas A/S iværksætter afhjælpning. Deponering skal ske til fordel for Pankas A/S med vilkår om, at frigivelse kan ske, når der mellem parterne er enighed om, at manglerne er afhjulpet, alternativt at der foreligger endelig afgørelse fra voldgiftsretten. Renter af deponerede beløb tilfalder den part som det deponerede beløb frigives til.

§ 4 – Tvister

Evt. tvister mellem parterne skal søges løst i mindelighed og ellers i overensstemmelse med bestemmelserne i AB 92.

Såfremt Pankas A/S stiller krav herom, er bygherre forpligtet til at lade evt. tvister behandle efter reglerne om forenklet voldgift som vedtaget af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsarbejder den 4. april 2007.

§ 5 – Særlige bestemmelser

Såfremt bygherre er forbruger, er evt. underentreprenører forpligtede til at lade evt. tvister behandle ved byretten, såfremt Pankas A/S stiller krav herom, ligesom underentreprenøren accepterer, at ansvaret for skjulte mangler først ophører 10 år efter arbejdets aflevering, hvorfor AB 92 § 36 er fraveget.

§ 6 – Betalings bestemmelser

Ved for sen betaling påløber rente på 2% pr. påbegyndt måned. Sker betalingen derefter ikke rettidig vil sagen overgå til inkasso og anmeldes til RKI, hvorved der vil blive påført ekstra renter og omkostninger. Rykkergebyr faktureres med kr. 100,- pr. gang.

Såfremt Pankas A/S kræver det, er bygherre forpligtet til at deponere evt. restentreprisesum som betingelse for, at Pankas A/S iværksætter afhjælpning. Deponering skal ske til fordel for Pankas A/S med vilkår om, at frigivelse kan ske, når der mellem parterne er enighed om, at manglerne er afhjulpet, alternativt at der foreligger endelig afgørelse fra voldgiftsretten. Renter af deponerede beløb tilfalder den part, som det deponerede beløb frigives til.

§ 7 – Sociale klausuler

Såfremt entreprisen er underlagt sociale klausuler med kædeansvar, der forpligter Pankas A/S er aftaleparter, underentreprenører og disses eventuelle underentreprenører og leverandører, forpligtede og selvstændigt ansvarlige for klausulernes opfyldelse i samme omfang som Pankas A/S, herunder forpligtede til at videreføre klausulerne over for egne underentreprenører. Forpligtelsen omfatter enhver handle-, information,-dokumentations,-undersøgelses, samt bods- og erstatningsbestemmelse i henhold til klausulerne.

Det fremhæves, at forpligtelsen gælder uanset om beløbsgrænsen for anvendelse af sociale klausuler isoleret set ikke måtte være opfyldt i aftaleforholdet med Pankas A/S eller mellem aftaleparterne og dennes underentreprenører eller i ethvert øvrigt aftaleforhold i entreprisen.

Det skal fremhæves, at aftaleparter, underentreprenører og disses eventuelle underentreprenører og leverandører, risikerer at blive mødt af et krav om bod, der er uproportionalt med entreprisesummens størrelse.

Der henvises samtidig til Pankas A/S bilag til nærværende Salgs- og leveringsbetingelse om sociale klausuler.

Del siden