KALK- OG CEMENTSTABILISERING

Fremtidens køretøjer med et højt akseltryk kræver bæredygtighed.

I PRAKSIS KAN DETTE GØRES:
• Ved at hæve e-modulet på underbund og bærelag opnås en stabilitetsforøgelse i form af større bæreevne og længere levetid.
• Ved at anvende og designe de materialer der ligger i traceet kan der spares råstoffer og ressourcer. Bæredygtighed i valg af løsninger tilgodeser vores miljø og råstofforekomster.

PRODUKTFORDELE
• Længere levetid
• Mindre investering
• Mindre udgifter til vedligehold
• Råstofbesparende
• Mere miljøvenlig udførelse
• Øget fremdrift af anlægsarbejde

 

ANVENDELSE
• Motorveje
• Landeveje
• Adgangsveje til industri
• Pladser
• Byggepladser og interims
• Havneområder
• Jernbanestrækninger
• Lufthavne

 

JORDSTABILISERING MED BRÆNDT KALK

JORDTYPER DER MED FORDEL KAN BEHANDLES:
• Silt og lerholdige jordarter
• Opgravede materialer fra vej-/kloakarbejde og ledningsarbejde hvor der er større mængder af silt og ler

Ved processen sker der en kemisk reaktion, hvorved der optages vand. Jorden ændrer karakter og bliver kornet. Mixing med brændt kalk får jordens lerpartikler til at klumpe sig sammen, hvorved jordens mekaniske egenskaber vedvarende forbedres. Efter komprimering opnås en betydeligt større bæreevne, samtidig med at jorden bliver mindre følsom overfor dårlige vejrforhold som vand og frost.

Arbejdsprocessen
Jorden der skal stabiliseres, skal være groft afrettet uden store hjulspor og fordybninger. Kalken spredes jævnt med kalkspreder i den beregnede mængde og fræses ned i jorden med stabiliseringsmaskinen, oftest i 40 cm lag. Efter fræsning komprimeres typisk med en tromle monteret med fårefodsvalse. Er der tale om en jordforbedringsproces, afgraves den stabiliserede jord til depot, for senere at udlægge og komprimere.

CEMENTSTABILISERING IN SITU

MATERIALER DER KAN STABILISERES
Den gældende specifikation åbner mulighed for at anvende lokale materialer der svarer til kornkurver for stabilgrus. Sand og grusmaterialer af en kvalitet som betragtes som marginal. Tilslag der kan være naturligt forekommende, slagger eller genbrug.

Ved cementstabilisering, også kaldet Hydraulisk Bundet Bærelag, gennemføres der en optimering af materialet ved justering af kornkurven for tilslagsmaterialet samt ved regulering af indholdet af cement.

Cementstabilisering bør ikke udføres i større lagtykkelser end 20-22 cm, da der skal opnås en tilfredsstillende ensartet komprimering.

Arbejdsprocessen
Gruset skal være afrettet +/- 1 cm og forkomprimeret.

Cement doseres ensartet med cementspreder i den beregnede mængde. Med samtidig tilsætning af vand i stabiliseringsmaskinen fræses/blandes cementen i gruset. Behandling, regulering og komprimering skal udføres ”vådt i vådt” for at opnå ensartethed. Komprimering skal være afsluttet 3 timer efter materialets blanding.

Afhængig af arten af slutbelægningen skal der træffes foranstaltninger til etablering af tværgående kontraktionsrevner.

SÅDAN ARBEJDER VI

ANVENDELSE AF BINDEMIDLER - KVALITETSSIKRING
Forud for stabiliseringsarbejdet foretages laboratorieundersøgelse af det jord eller grus der skal behandles. Dette gøres for at vurdere arbejdets karakter, og for at fastlægge den rigtige doseringsmængde af bindemiddel.

Erfaringsmæssigt vil bindemidlet blive bestemt af materialets kornkurve, vandindhold m.m.

Ved arbejde i byområder eller hvor der er meget trafik, kan bindemidlet leveres med tilsætninger for at reducere eventuelt støv.

 

PANKAS HAR STOR ERFARING INDENFOR STABILISERING

Gennem vore datterselskaber har Pankas betydelig erfaring i stabiliseringsarbejder. Hvert år stabiliseres flere millioner m² med kalk, cement og bitumeniøse bindemidler. Pankas samarbejder med førende leverandører og rådgivere indenfor området.Del på sociale medier

TEKNISKE FORDELE
- Materialernes egenskaber forbedres

• Forøgelse af bæreevnen
• Bærer tungere enheder
• Klar adskillelse mellem lagene - ingen opblanding
• Vedvarende formindskelse af følsomhed overfor vand og frost
• Hurtig arbejdsmetode
• Lagene bliver komprimeret umiddelbart efter stabiliseringen

 

SUND ØKONOMI
- I den rigtige løsning

• Mindre produktionsomkostninger ved anvendelse af eksisterende materialer
• Reduktion af tilførte materialer af jord, sand og grus
• Mindre udsætning af dårlig jord - udnyttelse af naturlige forekomster
• Sæsonen for anlægsarbejder forlænges - bedre udnyttelse af materiel
• Længere holdbarhed

 

MILJØ
- Bæredygtige vejløsninger

• Samfundskrav om bedre udnyttelse af ressourcer
• CO² reduktioner ved mindre transport af materialer
• Længere holdbarhed
• Naturlige forekomster udnyttes

 

FREMTIDENS VEJE
Bedre økonomi - CO² besparende

• Kalk- og cementstabilisering er en fremtidssikret investering i nye anlæg og fundamentet for bæredygtighed
• Der opnås bedre økonomi i anlægsprojekter, da sæsonen kan forlænges og materiellet udnyttes bedre
• Ved metoden vil klimaet blive mindre belastet, da der udledes minde CO²

Top